• Услуги
  • Управление на отпадъци
No image

Управление на отпадъци

  • Обследване на потоците битови отпадъци, образувани от обществени и бизнес обекти, и предлагане на персонална методика за управление на отпадъците
  • Внедряване на персонални практики за управление на битови отпадъци, основаващи се на принципите на кръговата икономика
  • Обучение на ползвателите на различни обекти за прилагане на екоиновативни подходи за предотвратяване образуването на различните видове битови отпадъци, подготовка за повторната им употреба и рециклиране